VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Начало За Нас

Телефони за Поръчки - 0888453976 на ЧАСТИ , 0887600380 на АТВта

e-mail: vil-motors@abv.bg

Условия за ползване
ПДФ Печат Е-мейл

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН CHASTI-SKUTER-ATV.COM
I. ПРЕДМЕТ 
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между ВИЛ МОТОРС ЕООД, ЕИК 200190523 , гр.София,с.Кубратово ,ул.Ал.Стамболийски 1 представлявано от Владимир Кирилов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин CHASTI-SKUTER-ATV.COM , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика:  ВИЛ МОТОРС ЕООД
2. Седалище и адрес на управление:  гр.София,с.Кубратово , ул.Ал.Стамболийски 1
3. Адрес за упражняване на дейността:  гр. София,с.Кубратово, ул.Ал.Стамболийски 1
4. Данни за кореспонденция: гр. София,с.Кубратово , ул.Ал.Стамболийски 1
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , тел: 0888453976
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200190523,
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.chasti-skuter-atv.com
чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕНМАГАЗИН стоки (моточасти и консумативи ), включително следното:
            1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
            ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за
            предоставяне на информация;
            2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
            изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на
            страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
            3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
            от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
            4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
            ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН
            МАГАЗИН начини за разплащане.
            5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
            МАГАЗИН;
            6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
            7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
            интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет; 
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.chasti-skuter-atv.com или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
(6)Доставчикът има право да откаже направена покупка, в случай, когато има съмнение за злонамереност, както и при изчерпване на даден артикул. 
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "РЕГИСТРИРАЙ СЕ",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА 
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,
за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.chasti-skuter-atv.com
4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката; 
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
 
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.Доставчика има право да променя цената, когато тя е въведена грешно и/или е обект на техническа или програмна грешка.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
 
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
 
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 (2) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47 ал.1  от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 работни дни, считано от датата съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.. Когато търговецът предостави на потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 50 от Закона за защита на потребителите , потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8  от Закона за защита на потребителите.
(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е
задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно
от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си
на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се
удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за
своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното
качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
 
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
 
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 47 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
чл.17    Гаранция

 1)  За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да  ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

2)  В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция.
-       търговската гаранция се описва изрично в описанието на съответните стоки, за които се отнася;
-       търговската гаранция не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите;
3)  Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.
4)  Доказателство за гаранцията е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока.
5)  Гаранцията не важи в следните случаи:
-       липса на потвърждение за доставка на стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от стоковата разписка);  
-       Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;
-       изтичане на срока на законната гаранция;  
-       изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;  
-       механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;
-       използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;
-       повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България - например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от прекомерно измокряне на стоката поради ползването й във водни басейни – реки, езера, морета, язовири, водоеми и т.н. (в това число и повреди на обукви с гортекс-мембрани), издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;
-       повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.
 
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Препоръчани продукти и Промоции

14 лв.
50 лв.
22 лв.
60 лв.
15 лв.
80 лв.
150 лв.
45 лв.
5 лв.
70 лв.
11 лв.
75 лв.
24 лв.
0 лв.
25 лв.